Internist | medisch manager in Rijswijk (BKV) (2024)

Meebouwen aan de ontwikkeling van de GRZ daar ligt jouw hart. Een unieke combifunctie van het werken als duaal manager en medisch specialist!

Jouw nieuwe baan

Toe aan een nieuwe uitdaging? In deze veelzijdige rol combineer je jouw expertise als in internist met de rol van medisch manager voor geriatrische revalidatiezorg (GRZ). Samen met de locatiemanager GRZ en de directeur GRZ bepaal je de strategie en richting van de GRZ.

Deze nieuwe functie bij Florence geeft jou de vrijheid om je takenpakket zelf vorm te geven. Als duaal manager werk je intensief samen met locatiemanager Marianne van der Spek. Jouw focus ligt op de zorgkwaliteit en innovatie binnen de GRZ. Je bent een voorloper en pionier op dit gebied, en hebt de vrijheid om het netwerk uit te breiden, op de hoogte te blijven van ontwikkelingen, andere zorginstellingen te bezoeken en deel te nemen aan relevante congressen.

Als medisch manager motiveer en inspireer je jouw collega-artsen in de GRZ en zoek je actief samenwerking met ziekenhuizen, zorginstellingen en huisartsen in de regio Den Haag.

Marianne is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering op locatie Westhoff. “Het werken op Westhoff is heel dynamisch. Mijn uitdaging is om de GRZ gezond te krijgen, een leuk vraagstuk. Daarvoor moet ik kijken naar waar de mogelijkheden liggen, maar dat is mijn kracht. Gelukkig geeft Florence mij als persoon heel veel ruimte om dingen te doen waar ik goed in ben.“ - Marianne van der Spek, locatiemanager, verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering.

Je bent onderdeel van de artsenvakgroep van Florence, bestaande uit ongeveer 40 behandelaars, inclusief SO's, AIOS, ANIOS, verpleegkundig specialisten en PA's, met Norbert Kemp als eerste geneeskundige, die medisch verantwoordelijk is voor Florence. In de vakgroep deel je kennis, bespreek je casussen en praat je over vakinhoudelijke zaken met je collega's.

Als internist / medisch manager neem je ook deel aan de anw-diensten.

Jouw nieuwe werkplek

Je gaat aan de slag op de locatie Westhoff, onderdeel van Florence. Florence biedt verschillende vormen van (ouderen) zorg: 1e lijn, WLZ en GRZ. Zowel bij mensen thuis, als in verpleeg- en verzorgingshuizen.

Revalidatiecentrum Westhoff richt zich op diverse doelgroepen, dit maakt het werken op deze locatie dan ook bijzonder en uitdagend. Westhoff is qua aantallen revalidanten de grootste locatie in de regio Den Haag.

Binnen Westhoff wordt het belang van interdisciplinaire samenwerking benadrukt. Zorgprofessionals van diverse achtergronden werken samen en denken buiten hun eigen vakgebied, waarbij de focus ligt op integraal denken met de client als centraal punt. Daarnaast is gezonde bedrijfsvoering, direct gekoppeld aan het behalen van revalidatiedoelen met een focus op doelgerichtheid en resultaatgerichtheid zeer belangrijk.

“De positie van de medisch dienst is goed ingebed binnen Florence, je bent als arts een serieuze gesprekspartner binnen deze organisatie, er wordt echt naar je geluisterd.” - Norbert Kemp, specialist ouderengeneeskunde en eerste geneeskundige.

Op de locatie Westhoff werken 3 specialisten ouderengeneeskunde in loondienst waarvan 1 kaderarts GRZ. Daarnaast werken er ook meerdere ANIOS, AIOS ouderengeneeskunde en een PA. De werkzaamheden zijn verdeeld over 4 afdelingen.

Florence kenmerkt zicht doordat medewerkers erg betrokken zijn met de cliënten. Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd voor de cliënten, veelal buiten in het park. Ook collega’s onderling werken in een fijne sfeer samen, maar zijn ook professioneel op de inhoud. De verbinding wordt gezocht met elkaar en iedereen is even belangrijk. Uiteindelijk ben je samen bezig zodat je de beste zorg voor de cliënt kunt leveren.

“De warmte die ik tijdens mijn eerste bezoek aan Westhoff voelde, raakte mij echt. Hier hebben alle mensen een oprechte toewijding aan onze cliënten. De client staat écht centraal en dat vind ik super om te zien.“ - Anita Vos, directeur GRZ.

Wat breng je mee?

Als internist met bij voorkeur een afgeronde kaderopleiding GRZ, of bereidheid om deze te volgen, ben je gepassioneerd over Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ). Je blijft constant op de hoogte van ontwikkelingen binnen dit vakgebied en implementeert deze waar mogelijk binnen de GRZ-zorg van locatie Westhoff.

Proactief benader jij het netwerk en zoek je actief naar samenwerkingsmogelijkheden in de regio. Met stevige besluitvaardigheid richt je je op wat nog mogelijk is en maak je weloverwogen keuzes.

Arbeidsvoorwaarden

Je werkt minimaal 32 uur per week, inschaling in FWG 80 van de cao vvt is van toepassing. Dit betekent een bruto maandsalaris van maximaal 10.823 euro op basis van 36 uur. Je ontvangt allereerst een jaar contract, maar met de intentie om het dienstverband om te zetten naar onbepaalde tijd.

Verder ontvang je 29 vakantiedagen op basis van 36 uur per week met daarnaast allerlei extra’s, zoals een fietsplan, bedrijfsfitness en korting op je aanvullende verzekering.

Verdere informatie

Reageren kan tot en met 21 juni 2024. Wil je vrijblijvend kennismaken en loop je graag een dag(deel) mee? Je kunt rechtstreeks contact opnemen met Allette Bonnema (allette.bonnema@florence.nl) of met Annemarie Dijkman (annemarie@bkv.jobs). Alle sollicitaties lopen via BKV.

Internist | medisch manager in Rijswijk (BKV) (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Van Hayes

Last Updated:

Views: 6126

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Van Hayes

Birthday: 1994-06-07

Address: 2004 Kling Rapid, New Destiny, MT 64658-2367

Phone: +512425013758

Job: National Farming Director

Hobby: Reading, Polo, Genealogy, amateur radio, Scouting, Stand-up comedy, Cryptography

Introduction: My name is Van Hayes, I am a thankful, friendly, smiling, calm, powerful, fine, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.